Regulamin Pchli Targ

 

Regulamin Wyprzedaży Garażowej

odbywającej się w ramach Jarmarku Tysiąca Jezior

 organizowanego w Ostródzie w dniach 1-2 lipca 2017 r.

przez Expo Mazury S.A.

 

1.        Wyprzedaż Garażowa, zwana dalej Wyprzedażą, organizowana jest przez Expo Mazury S.A. (zwaną dalej także Organizatorem) z siedzibą w Ostródzie, przy ul. Grunwaldzkiej 55, 14-100 Ostróda, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513712, NIP 8392767573, kapitał zakładowy 116.928.000,00 zł opłacony w całości, skład zarządu: Pan Mariusz Dziuda – Prezes Zarządu, Pani Beata Maly-Kaczanowska – Wiceprezes Zarządu, Pani Anna Piotrowska – Członek Zarządu.

2.        Wyprzedaż odbywa się w dniach 1 – 2 lipca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 17:00 na terenie parkingu Expo Mazury S.A. przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, iż biorący w niej udział Wystawcy mogą organizować stoiska od godz. 8.00.

3.        Wyprzedaż jest przeznaczona do sprzedaży, bądź wymiany rzeczy używanych przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej w tym zakresie. W Wyprzedaży w charakterze Wystawcy mogą wziąć udział osoby pełnoletnie oraz dzieci i młodzież pod opieką osoby pełnoletniej.

4.        Warunkiem wzięcia udziału w Wyprzedaży w roli Wystawcy jest: zapoznanie się z niniejszym Regulaminem Wyprzedaży Garażowej, podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz uiszczenie opłaty w wysokości 10,00 zł za jedno stoisko o wymiarach  do 3 m2.

5.        Opłatę, o której mowa w pkt 4 uiszcza się w kasie przed wjazdem na teren Wyprzedaży. Wystawca zobowiązany jest do zachowania dowodu uiszczenia opłaty przez cały czas prowadzenia sprzedaży podczas Wyprzedaży. Brak dowodu uiszczenia opłaty powoduje opłatę karną w wysokości 150% należnej opłaty.

6.        Wstęp na Wyprzedaż dla Kupujących jest płatny – zgodnie z zasadami sprzedaży biletów na Jarmark Tysiąca Jezior.

7.        Miejsce do sprzedaży lub wymiany na terenie Wyprzedaży wyznacza Obsługa Wyprzedaży wyposażona w odpowiednie identyfikatory wydane przez Organizatora.

8.        Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy. Organizator zapewnia  1 stolik i 2 krzesła.

9.        Podczas Wyprzedaży zabrania się handlu przedmiotami, które nie są dopuszczone do sprzedaży lub wymagają koncesji (broń, alkohol, wyroby tytoniowe itd.), a także: środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, wyrobami pirotechnicznymi lub wybuchowymi. Zakazana jest również sprzedaż towarów nielegalnych, niebezpiecznych, żrących, o nieprzyjemnym zapachu, przedmiotów propagujących faszyzm lub inny totalitarny ustrój państwa, nienawiść na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

10.     Zarówno Wystawcy jak i Kupujący zobowiązani są do poruszania się po wyznaczonych przez Organizatora ciągach komunikacyjnych i stosowania się do poleceń obsługi Wyprzedaży.

11.         Na terenie Wyprzedaży obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów, w tym także e-papierosów.

12.         Organizator ma prawo wyprosić z Wyprzedaży osoby będące pod wypływem alkoholu, niestosujące się do Regulaminu, poleceń Obsługi Wyprzedaży, używających przedmiotów uniemożliwiających identyfikację, jak np. kominiarki, zachowujących się agresywnie lub niekulturalnie.

13.     Wystawcy dokonujący sprzedaży lub wymiany na terenie Wyprzedaży obowiązani są do:

1)     przestrzegania Regulaminu Wyprzedaży Garażowej,

2)     przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwpożarowych Organizatora,

3)     wykonywania poleceń obsługi Wyprzedaży Garażowej,

4)     posiadania dowodu uiszczenia opłaty.

14.     Na terenie Expo Mazury można zaparkować pojazd na czas rozładunku oraz załadunku towarów (1 godz. przed  rozpoczęciem Wyprzedaży i 1 godz. po zakończeniu Wyprzedaży Garażowej).

15.     W godzinach Wyprzedaży należy przeparkować samochód do stref wyznaczonych przez Organizatorów.

16.     Po zakończeniu sprzedaży Wystawca obowiązany jest uprzątnąć swoje stoisko, i przekazać je Organizatorowi w takim stanie w jakim otrzymał je od Organizatora.

17.         Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Wyprzedaży wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Pozostawienie osób niepełnoletnich bez opieki jest niedopuszczalne.

18.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Wyprzedaży.

19.      Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.

20.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane przedmioty jak i zawarte transakcje.

21.     Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Mile widziana wcześniejsza rezerwacja stanowiska w pod numerem telefonu 667 775 389. 

22.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

23.         Regulamin Wyprzedaży dostępny jest na stronie www.jarmarktysiacajezior.pl